I ETAPA DO XIV CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN E VI CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE


Dados do Evento

I ETAPA DO XIV CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN E VI CAMPEONATO BRASILEIRO DE MINI RIFLE
19/04/18

22/04/18
12/04/18

CLUBE BLUMENAU DE CACA E TIRO ESPORTIVO
BLUMENAU/SC